Kawasaki Ki-61 KAI-Hei Hien, 244th Sentai (Hasegawa)